คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0813212211
อีเมล์ : sanrit1199@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายนิคม แทนทรัพย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0891002003
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายเสถียร แซ่เล้า
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0835393989
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ศักดิ์ ทองชำนาญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0973378558
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญหนา เลาะบุญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0853632073
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร ผลดิลก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0897229364
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายฉลองชัย ประภาสโนบล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0817301483
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภาพร พร้าเพรียง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผุ้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 0885524618
อีเมล์ : supaporn.8818@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายบุบผา นุยแฮบัว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผุ้แทนศิษย์ปกครอง
เบอร์โทร : 062 1177965
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชรินทร์ ศรีแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผุ้แทนครู
เบอร์โทร : 0800477496
อีเมล์ : pat_tapwit@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายมนัส รักกระโทก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผุ้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 0858923672
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ แต่งทรัพย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผุ้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0623921444
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปฏิภาณธรรมรส
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผุ้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร : 0872312360
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุมนโพธิสุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผุ้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร : 0816007292
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา