กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวนินรดา ทัดเที่ยง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0934799699
อีเมล์ : n.ninrada2533@gmail.com

นางมัลลิกา วิชาผา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
อีเมล์ : porcrazyjapan@gmail.com

นางสาววัชราภรณ์ นวลชัยภูมิ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6
อีเมล์ : ngamwin@gmail.com

นางสาวดวงสุดา นาเจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
อีเมล์ : duangsuda.nac0076

นางสาวเมธาวี กุศลมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
เบอร์โทร : 0650547774
อีเมล์ : hippoharper18@gmail.com

จุฑาวัชร คงเมือง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0817425407
อีเมล์ : KURTIZEN95@GMAIL.COM

นางสาวลลิตา พันธ์ศรี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4