กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางปัจวรรณ ชุ่มเมืองปัก
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0959163189
อีเมล์ : patchwan5829@gmail.com

นางสาวพัชรินทร์ ศรีแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0800477496
อีเมล์ : pat_tapwit@hotmail.com

นายคุณากร อุเทนสุต
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวพิฐชญาณ์ พลอยกระโทก
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0990422528
อีเมล์ : aonaonorn28ff@gmail.com