กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสิรพัชร์ ปิตุพรหมพันธุ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
เบอร์โทร : 044857108
อีเมล์ : sirin1982sirin@gmail.com

นางสาวดุจดาว พงศ์สุวรรณ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0981033423
อีเมล์ : juneduddao2524@gmail.com

นายสงกรานต์ เศษขุนทด
ครู คศ.2 (ว)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายอุทิศ หนูเสน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
เบอร์โทร : 0894626273
อีเมล์ : Civic4438@hotmail.com

นายภวพล หลงพวง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0934647759
อีเมล์ : phoowanay@gmail.com

นางสาวจุฑาภรณ์ วรรณชาติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวภารดี แป้งสันเทียะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0800886952
อีเมล์ : M.Pharadee20@gmail.Com