กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุภาพร พร้าเพรียง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 044857108
อีเมล์ : thepsathitw@gmail.com

นายวันชัย พุแค
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 098-6067729
อีเมล์ : wanchaipukae@gmail.com

นายนฤชัย จ่างศรี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นายประเสริฐ อุดมพงษ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 0637462499
อีเมล์ : prasert.u@twsc.ac.th

นางสาวฤทัยรัตน์ บัวพิทักษ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0908419441
อีเมล์ : minymaimai@gmail.com

นางสาวพันธกานต์ แข็งขัน
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
อีเมล์ : pantakarn.pure@gmail.com

นายชาลี สายงาม
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0934255811
อีเมล์ : Chalee.Sa@g.dlit.ac.th

นางจันสุดา ใกล้กลาง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
เบอร์โทร : 0864484479
อีเมล์ : tik_junsuda@hotmail.com

นายพชร ตรีธัญญา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
เบอร์โทร : 0954525262
อีเมล์ : pacharatle24@gmail.com

นายศักดิ์ดา แย้มชัยภูมิ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0903319962
อีเมล์ : sakda.y@twsc.ac.th

นางสาวอมรรัตน์ สอนสะอาด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0883764459
อีเมล์ : ampyy.22@gmail.com

นางสาววราภรณ์ นุตาดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0868945931
อีเมล์ : waraporn.n@twsc.ac.th

นางสาวอัมภัสชา คล้ายเจ็ก
ครู คศ.1

นายราชันย์ รองพล
ครู คศ.1

นางละลิตา กิจสอ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
เบอร์โทร : 0953270023
อีเมล์ : Lalitakamkhunthod@gmail.com