กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายวิเชียร แสนน้อย
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวพิชญ์นรี นารี
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
เบอร์โทร : 0902703460
อีเมล์ : pichnaree251@gmail.com

นายธงไชย แววสระ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวกัลยา ชำนาญพล
ครู คศ.1

นางสาววรวลัญช์ พัววิสิทธิ์

นางสาวณัฐพร ธาตุประกอบ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวเกษมณี เสาทอง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6
เบอร์โทร : 0883737878
อีเมล์ : katemanee25291986@gmail.com

นางสาวสุภาวดี ไพสาร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0979722573
อีเมล์ : gaiidome2540@gmail.com

นายวัฒนนท์ วรรณประเขา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6
เบอร์โทร : 0887141383
อีเมล์ : yiw_indy@hotmail.com