กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุรางคนางค์ พวกดอนเค็ง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0833661503
อีเมล์ : surangkanang1988@gmail.com

นางสาวรชญกร ศวัสดิสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
เบอร์โทร : 044857108
อีเมล์ : tan.tangmo@gmail.com

นางสาวนวพร ทูลขุนทด
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5
เบอร์โทร : 0862598499

นางสาววิจิตตรา หล้าอยู่
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : wijittralhayo73@gmail.com

นางสาวธิดารัตน์ ลาภเกิด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
เบอร์โทร : 0961717486
อีเมล์ : Bellthi110@gmail.com

นางสาวพรไพลิน ภูมิโคกรักษ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 0635419095
อีเมล์ : tamtam1007pakdee@gmail.com