ลูกจ้างประจำ

นายณรงค์ ธาตูประกอบ
ช่างไฟฟ้า ช 3
หัวหน้าลูกจ้างประจำ

นายบุปผา นุยแฮบัว
ช่างครุภัณฑ์ ช 3

นางธีรนาฏ ธาตุประกอบ
พนักงานธุรการ ส 3