คณะผู้บริหาร

นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 044857108
อีเมล์ : thepsathitw@gmail.com

นายไพฑูรย์ มณีจันทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 044857108
อีเมล์ : thepsathitw@gmail.com

นายธนวิสุทธิ์ สินนพรัตน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 044857108
อีเมล์ : thepsathitw@gmail.com

นางศศิพร ทรัพย์ประเสริฐ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 044857108
อีเมล์ : thepsathitw@gmail.com