ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนเทพสถิตวิทยา 2559-2562 Word Document ขนาดไฟล์ 617.63 KB 48579
คำสั่งที่่271/2558เรื่องแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานพิเศษนอกเหนือจากงานสอน แก้ไข/เพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 48372
คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานพิเศษนอกเหนือจากงานสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 209.72 KB 48566
แบบตราโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 197.05 KB 48564
คำสั่งที่ 154 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่การยกระดับผลการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA)ปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 654.93 KB 48520
คำสั่งที่ 153 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 48604
คำสั่งที่ 137 เรื่อง เวรยามกลางคืน และวันหยุดราชการ 48174
แบบฟอร์มคำร้องขอย้ายสถานศึกษา สายงานสอน Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 48369
แบบฟอร็มคำร้องขอย้ายสถานศึกษา สายงานสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.87 KB 48212
คำสั่งงานพิเศษนอกจากงานสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.33 KB 48522
ระเบียบการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.4 KB 48408
คำสั่งโรงเรียนเทพสถิตวิทยางานพิเศษนอกเหนืองานสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 277.49 KB 48301
เพลงมาร์ชโรงเรียนเทพสถิตวิทยา MP3 Audio ขนาดไฟล์ 1.21 MB 48274
แบบรายงานการตรวจสอบพัสดุกรณีมีการชำรุด Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 48241
แบบรายงานการตรวจสอบพัสดุกรณีไม่มีการชำรุด Word Document ขนาดไฟล์ 15.72 KB 48505
แบบรายงานโครงการ กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 48293
ตัวอย่างการเขียน SAR Word Document ขนาดไฟล์ 231.5 KB 48405
แบบเอกสารหมายเลข5 Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 48202
คู่มือ SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 2.21 MB 48461
โปรแกรมคัดกรองพฤติกรรมผู้เรียน(SDQ) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 315 KB 48291
สิทธิ์พนักงานราชการว่าด้วยการลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.35 KB 48253
เกณฑ์การแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 48246
แบบรายงานไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 17.84 KB 48299
แบบรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 48478
NR 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 87.66 KB 48471
รูปแบบSAR ปก ไฟล์ที่4_31052556 48378
รูปแบบSAR แบบSAR บุคคล ไฟล์ที่3_31052556 Word Document ขนาดไฟล์ 315 KB 48230
รูปแบบSAR บันทึกข้อความ ไฟล์ที่2_31052556 Word Document ขนาดไฟล์ 17.25 KB 48554
รูปแบบSAR คำนำสารบัญ ไฟล์ที่1_31052556 Word Document ขนาดไฟล์ 14.56 KB 48387
>แบบปพ.ต่างๆ ลิ้งค์จาก สพป.ชัยภูมิเขต3 48334
แบบคำร้องขอย้ายประกอบครูคืนถิ่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.13 KB 48404
เอกสารครูคืนถิ่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.52 KB 48322