อัตลักษณ์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
    ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา