วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย