ภาพกิจกรรม
กิจกรรม “ประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566”
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา จัดกิจกรรม “ประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566” ณ หอประชุมโรงเรียนเทพสถิตวิทยา โดยมี นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ได้กล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมต่างๆ และผลงานของทางโรงเรียน ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือในการติดตาม ดูแลช่วยเหลือ รวมถึงแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึ่งประสงค์ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียน และเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง อีกทั้งผู้ปกครองจะได้พบปะพูดคุยกับครูที่ปรึกษาเพื่อร่วมกันวางแผนในการดูแล และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เหมาะสม
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2566,17:32   อ่าน 45 ครั้ง