ค่านิยมองค์กร
ค่านิยมองค์กร
    มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตสาธารณะ