สมรรถนะหลักของโรงเรียน
สมรรถนะหลักของโรงเรียน
สมรรถนะหลักของโรงเรียน
    ๑. การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพด้วย WT MODEL
    ๒. จัดการเรียนการสอนตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน