เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์   (GOALS)
    ๑. ผู้เรียนเป็นเลิศวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย ๒ ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
    ๒. จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
    ๓. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
    ๔. ผู้เรียนปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    ๕. โรงเรียนดำเนินการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในทุกระดับ