พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ      
    ๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก
    ๒. ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
    ๓. ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
    ๔. ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    ๕. สร้างเครือข่ายวัฒนธรรม