ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารปฐมเทพ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 1,080,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารตรีเทพ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ : 4,150,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารทวิเทพ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : 8,413,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 970,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 1,600,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 1,200,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 6,462,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ : 70,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 60,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 210,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : 373,216.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : 618,500.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2562
งบประมาณ : 1,275,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักนักเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : 1,998,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 90,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 72,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 350,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 64,800.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 203/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 200,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2531
งบประมาณ : 230,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 203/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : 821,900.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักภารโรง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 32,400.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักภารโรง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 50,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักภารโรง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 70,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 100,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 100,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 101,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 368,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แท้งค์น้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 39,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 500,000.00 บาท
เพิ่มเติม..